Dos mesos més per la compra dels terrenys del complex Hard Rock

  • El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per sentència ferma, va declarar nul·la l’ordenació del sector principal del complex, la qual cosa comporta la necessitat de modificar el planejament que l’empara
  • La compravenda es durà a terme en un màxim de dos mesos un cop s’hagi aprovat definitivament el nou Pla director urbanístic (PDU), que resoldrà els aspectes qüestionats pel tribunal
  • La societat BCN IR 3, SAU, es compromet també a subscriure una assegurança per cobrir el risc derivat de les sol·licituds de retaxació dels terrenys que van ser expropiats en el seu dia

El Govern ha aprovat que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) efectuï la compra dels terrenys del futur Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, i la posterior venda a Hard Rock, en un màxim de dos mesos un cop s’hagi aprovat la modificació del planejament urbanístic que empara el projecte.

Cal recordar que el passat 29 de setembre de 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va emetre una sentència ferma que anul·lava l’ordenació del sector principal d’aquest futur complex turístic.

Aquesta sentència comporta la necessitat de modificar el Pla director urbanístic (PDU) del CRT de Vila-seca i Salou, que és l’instrument de planejament que determina l’ordenació que ha de tenir el complex. La modificació haurà d’oferir una nova ubicació de les zones verdes i els equipaments qüestionats per la sentència del TSJC. Fins que aquesta modificació del PDU no estigui aprovada, els terrenys que han de ser objecte de compravenda no tindran les característiques pròpies del sòl considerat urbà.

El Govern ha acordat la compra dels terrenys per part d’INCASÒL per un import de 120 milions d’euros i la seva posterior venda immediata a BCN IR 3, SAUR, la societat de Hard Rock que impulsa el CRT, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l’aprovació definitiva del nou PDU.

L’operació de compravenda, a més, quedarà condicionada al fet que la multinacional nord-americana subscrigui una pòlissa d’assegurança que cobreixi l’eventual risc derivat de les sol·licituds de retaxació de les finques que es van expropiar en el seu moment en l’àmbit on s’ha d’implantar el CRT. L’empresa ja ha expressat el seu compromís en aquest sentit.

Finalment, el Govern ha autoritzat l’INCASÒL, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, a negociar els termes de les escriptures de compravenda, que hauran de ser prèviament aprovades pel Consell Executiu.