Les proves d’avaluació de competències bàsiques constaten una millora del nivell d’anglès, tant a primària com a l’ESO

El novembre es farà una prova d’anglès a 1.500 alumnes de 4t d’ESO per conèixer el “mapa” d’aquesta llengua a Catalunya.

Els resultats de les proves evidencien una tendència general a la millora del sistema, amb resultats molt semblants entre les competències i a tots els territoris. S’ha consolidat la tendència a millorar l’equitat dels resultats, d’acord amb els objectius del Departament d’Ensenyament per al 2018. Per primera vegada els resultats en matemàtiques a l’ESO han arribat als 70 punts

Els resultats de les diferents proves externes d’avaluació de les competències bàsiques –les proves d’avaluació de sisè de primària i de quart d’ESO- constaten que “hem aconseguit millorar el nivell d’anglès, tant a primària com a l’ESO”. Així ho ha afirmat el president del Consell Superior d’Avaluació, Joan Mateo, qui ha presentat avui els resultats de les proves en roda de premsa, acompanyat del secretari de Polítiques Educatives, Antoni Llobet. En termes generals Mateo ha exposat que es tracta d’uns “resultats consolidats, amb poques variacions respecte a les edicions anteriors” i amb una “tendència general a la millora del sistema, amb resultats molt semblants entre les competències”.

El secretari de Polítiques Educatives, per la seva banda, ha posat en valor que “a Catalunya s’ha pogut preservar la normalitat en el desenvolupament de les proves per la decisió de mantenir el model propi establert en els darrers cursos”.

Així doncs, en els resultats de llengua anglesa Joan Mateo ha destacat una millora significativa a primària (+6,2 punts) i a ESO (+3,1 punts) i el fet que només el 14,1% de l’alumnat té un nivell baix en aquesta matèria, mentre el 34,6% té un nivell alt. El president del Consell Superior d’Avaluació ha explicat que ”els centres van prenent consciència de la importància de la matèria i, a més, socialment també es valora més i, per tant, hi ha un recolzament de les famílies”.

El president del Consell Superior d’Avaluació també ha remarcat que s’ha consolidat la tendència a millorar l’equitat dels resultats, d’acord amb els objectius del Departament d’Ensenyament per al 2018: a totes les competències de primària i d’ESO el percentatge d’alumnes amb nivell baix s’ha reduït a menys del 15%, llevat de la competència cientificotecnològica de quart d’ESO (15,5%). “L’indicador més important era aconseguir que el nivell més baix se situés per sota del 15%”, ha subratllat Mateo.

Joan Mateo ha anunciat que el proper mes de novembre es farà una prova d’anglès a 1.500 alumnes de 4t d’ESO de 53 centres –els mateixos que participen a les proves de PISA- que “ens permetrà dibuixar el mapa de Catalunya en llengua anglesa i saber quin esforç haurà de fer el Departament”. Ha concretat que es tracta d’una prova “acumulativa i evolutiva”. “Aquesta prova és un complement, és un pilotatge per saber com estem i servirà per prendre decisions posteriorment”, ha remarcat Mateo.
Pel que fa a les novetats de cara al curs vinent en les diferents proves que realitza el Consell Superior d’Avaluació, a la de 6è les proves de català i castellà es faran a través d’un àudio en comptes del dictat per avaluar la comprensió oral. També s’hi afegirà l’avaluació de “la competència de coneixement del medi natural per introduir sensors al sistema i veure quin impacte té en els resultats i si els alumnes tenen més interès”, ha dit Mateo. I, a la prova de 4t d’ESO, “a les matèries de català i castellà, hi haurà diversos textos relacionats entre sí, element que també introduirà Pisa al 2018. Avui en dia el tema de la comprensió lectora està assolit i ara hauran de confrontar textos d’un mateix tema, fet que obligarà a una interpretació crítica de la lectura”, ha afegit Joan Mateo.
Resultats de les proves per matèries
En relació a les diferents competències avaluades en ambdues proves, en català i castellà, podem veure que en català hi ha una lleugera millora a primària (+1,3 punts) i un lleuger descens a ESO (-2,3). I, en castellà, un lleuger descens a primària (-0,7 punts) i un lleugera millora a ESO (+0,7). Els resultats són equivalents entre una llengua i l’altra i, tal com ha assegurat Mateo, “s’aconsegueix l’objectiu que l’alumnat assoleixi un bon domini d’ambdues llengües al final de l’escolarització obligatòria”.
En anglès, tal com ja hem avançat, hi ha un millora significativa a primària (+6,2 punts) i a ESO (+3,1 punts). Destaca el fet que només el 14,1% de l’alumnat té un nivell baix, mentre el 34,6% té un nivell alt. En matemàtiques, els resultats no mostren canvis significatius a primària (-0,3 punts) i hi ha una lleugera millora a ESO: (+2,1 punts).
Sobre la competència cientificotecnològica, que només s’ha realitzat a l’ESO, en la seva segona edició hi ha un lleuger descens d’1,3 punts, que no qüestiona el domini de la competència científica, tal com ha assegurat Mateo, atès que l’alumnat de quart d’ESO va assolir una important millora (+12 punts) en la prova de ciències PISA 2015. De fet, tal com ha recordat, Catalunya van ser un dels països de l’OCDE que van millorar més. El president del Consell ha manifestat que “els alumnes que demostren interès en la ciència i la tecnologia -que trien totes les matèries relacionades amb aquest àmbit- treuen 20 punts més en aquesta competència; això mostra la importància de l’actitud i interès de l’alumne en l’assoliment de bons resultats”.

En relació a aquest tema, Antoni Llobet ha expressat que el Govern treballa per afavorir l’interès dels alumnes per l’àmbit de la ciència i la tecnologia. Llobet ha declarat que el primer eix de treball és el pla STEMcat: “hem d’afavorir l’interès per desvetllar aquests àmbits des de ben petits”. Com a segon eix ha ressaltat la “importància de l’aprenentatge competencial, que s’ha de traduir en l’avaluació competencial, també en l’àmbit cientificotecnològic”. I, en tercer lloc, “fer-ho de manera transversal, més enllà de l’assignatura concreta, a través d’un treball interdisciplinari”. 

Resultats de les proves d’avaluació de 4t d’ESO
Els resultats a les proves de 4t d’ESO mostren pocs canvis respecte el curs passat. Destaca també la millora obtinguda en llengua anglesa –una puntuació de 74,1 respecte el 71 del 2016-, seguint la mateixa tendència que a les proves de sisè de primària com la matèria que presenta més marge de millora. En la resta de matèries s’aprecien uns resultats semblants als del curs passat: en llengua catalana un 74,6; en llengua castellana un 77,2; en matemàtiques un 70,2 i en competència cientificotecnològica un 65,9.
S’assoleix el percentatge d’alumnes situats a les franges baixes per sota del 15% en totes les matèries avaluades exceptuant la competència cientificotecnològica; un dels objectius 2018 de l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Respecte als alumnes situats a la franja de nivell alt, se supera l’objectiu 2018 de més del 30% de l’alumnat en llengua catalana i llengua anglesa.
L’avaluació de competències bàsiques de 4t d’ESO es va dur a terme els dies 14 i 15 de febrer a un total de 69.220 alumnes catalans, provinents de 1.064 centres públics i privats.
 
Resultats de les proves d’avaluació de 6è de primària
La puntuació mitjana dels alumnes catalans a les proves de sisè evidencia un manteniment respecte les assolides el curs anterior. Així, en llengua catalana hi ha un lleuger increment, amb una puntuació de 75,8 respecte el 74,5 del curs passat. En llengua castellana el resultat és de 73,4 –l’any anterior va ser un 74,1-; mentre que en matemàtiques el resultat és pràcticament igual, una puntuació de 77,6 respecte el 77,9 del curs passat.
Pel que fa als resultats en llengua anglesa, la millora dels alumnes catalans és notable respecte el 2016, passant del 73,7 al 79,9. D’aquesta manera, els resultats obtinguts en anglès són els millors de totes les competències avaluades en acabar l’etapa de primària.
En les quatre matèries avaluades també destaca el fet que la xifra d’alumnes situats en la franja més baixa d’assoliment està en tots els casos per sota del 15%, un dels objectius de 2018 de l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Cal remarcar que pel que fa als alumnes situats a la franja de nivell alt, se supera l’objectiu 2018 de més del 30% de l’alumnat en 3 de les 4 competències avaluades –català, anglès i matemàtiques-.
Les proves d’avaluació de sisè de primària la van dur a terme els dies 4 i 5 de maig un total de 79.142 alumnes de 2.250 centres d’arreu del país.