La Generalitat guanya el litigi competencial contra l’Estat sobre accions i fons econòmics per a prevenció de riscos laborals

L’Audiència Provincial de Madrid ha donat la raó al Govern de la Generalitat en el cas d’invasió competencial per part del Govern de l’Estat en matèria d’accions i pressupostos destinats a prevenció de riscos laborals.

  • La Generalitat va impugnar i demanar la nul·litat de l’acord del Ple del Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL) sota el protectorat del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que l’any 2014 modificava diversos articles dels seus estatuts per ser contrari a la Llei de prevenció de riscos laborals.
La sentència 322/2018, del passat 10 de juliol, considera que la modificació estatutària de la FEPRL elimina les accions territorials i, en conseqüència, els pressupostos que s’han d’assignar als àmbits territorials per a la seva gestió i vulneren la següent disposició addicional cinquena de la Llei de prevenció de riscos laborals: “Els pressupostos que la fundació assigni als àmbits territorials autonòmics que tinguin assumides competències d’execució de la legislació laboral en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball seran atribuïts per a la seva gestió als òrgans tripartits i de participació institucional que existeixin en els aquests àmbits i tinguin naturalesa similar a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball”.
 
Des que el Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales va aprovar convocatòries d’assignacions de recursos, sense que la Generalitat pogués participar en la gestió dels fons, el Govern català ha impugnat davant dels tribunals tant les convocatòries anuals com les modificacions estatutàries de la FEPRL.
La sentència de l’Audiència Provincial de Madrid, contra la que no es pot interposar cap recurs ordinari, dóna la raó a la Generalitat sobre l’obligació de la FEPRL de convocar accions territorials gestionades respectant la distribució competencial que preveu la Llei de prevencions de riscos laborals, és a dir, des dels òrgans tripartits territorials que, en el cas de Catalunya, és el Consell de Relacions Laborals.