La Generalitat dona llum verda a l’urbanització de la zona del Camp del Nàstic

PMU34, abans de l'obra de retirada de l'antiga carretera

La Comissió d’urbanisme del Camp de Tarragona també dona llum verda a avançar el desenvolupament del sector Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada, a llevant de la ciutat

També aprova els canvis en el planejament per afavorir el desenvolupament industrial a Alió i a Sarral, i perquè el Complex Esportiu Futbol Salou aculli competicions professionals

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat avui definitivament tres modificacions de planejament que suposaran un impuls a projectes industrials, educatius i esportius a la demarcació.
Impuls als desenvolupaments a llevant de Tarragona
La Comissió ha informat favorablement de la modificació puntual dels objectius i l’agenda econòmica del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de la ciutat de Tarragona (Tarragonès), que ara haurà d’aprovar el conseller de Territori i Sostenibilitat.
Aquest canvi, impulsat per l’Ajuntament, facilitarà el primer dels nous desenvolupaments previstos a llevant del municipi. Així, avança l’execució del sector Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada al primer sexenni d’aplicació del POUM, quan es preveia fer-ho durant el segon sexenni.
El sector Gimnàstic-Arrabassada ha de ser el lligam que asseguri la continuïtat entre el sector de la Vall de l’Arrabassada i el futur desenvolupament de la Budellera.  Atès que aquest darrer ja es troba en tramitació, era convenient avançar l’execució del Gimnàstic-Arrabassada per assegurar aquesta continuïtat urbanística. D’altra banda, s’aprofita per reconèixer les instal·lacions existents del Club Gimnàstic de Tarragona en el seu emplaçament actual.
També s’impulsen projectes industrials
Així, s’ha aprovat una modificació puntual del planejament municipal de Sarral (Conca de Barberà) per possibilitar l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa Europastry, dedicada a la fabricació de masses de brioxeria congelades.
Els terrenys on s’ubica la companyia, al sud-oest del municipi, encara tenen edificabilitat permesa per desenvolupar però calia ajustar alguns paràmetres d’ordenació perquè el magatzem que precisa construir té uns requisits singulars. La nau ha de ser més compacte i amb una alçada elevada en una zona concreta per poder encabir-hi solucions intel·ligents d’emmagatzematge amb les darreres tecnologies.
El canvi de qualificació dels terrenys on s’emplaça el magatzem permetran aquestes obres, que ajudaran a consolidar la indústria en el territori i assegurar la creació i el manteniment dels llocs de treball a la comarca.
D’altra banda, també s’ha aprovat una modificació del planejament d’Alió (Alt Camp) que crearà les condicions necessàries per acabar d’urbanitzar el polígon industrial del municipi, actualment amb dèficits urbanístics. Es tracta d’un sector de 66.187 m2 que es va impulsar els anys 90 del segle passat i que es va anar executant, deixant inacabat part del sistema viari i la urbanització. Durant aquests anys, s’ha constatat que els empresaris instal·lats no poden fer front a les despeses que comportarien aquestes obres i també s’ha evidenciat que part de la vialitat prevista és innecessària.
Per aquests motius, s’ha aprovat concentrar la vialitat en la part nord i oest del polígon, facilitant l’accés a les parcel·les existents des de l’avinguda Cinto Verdaguer, i suprimir els vials previstos a l’est i al sud. La reducció de costos d’urbanització i el canvi en el sistema de gestió urbanística del polígon, d’altra banda, permetran completar les obres necessàries per regularitzar la situació de les empreses ubicades i atreure-hi de noves.
 
Impuls a l’esport professional
En l’àmbit esportiu, també s’aprova la modificació del Pla especial que regula el Complex Esportiu Futbol Salou (Tarragonès) per construir noves instal·lacions que puguin acollir competicions professionals.
Actualment existeixen 8 camps de futbol i es proposa una segona fase durant la qual es construirà un altre apte per a competicions internacionals, segons els requisits que marca la FIFA. Així, tindrà una graderia i dos camps d’entrenament, als quals s’afegiran un camp de rugbi i dos camps de terra. Sota l’estructura de la graderia s’ubicaran els vestidors, el gimnàs i la sala de recuperació.