El Govern, compromès amb les accions de foment d’igualtat de dones i homes en el treball

Ha multiplicat per quinze el pressupost destinat a accions d’igualtat, passant de 41.000 a 600.000 euros en dos anys

El Departament de Treball, Afers socials i família, ha presentat el balanç de les actuacions portades a terme per la Direcció General d’Igualtat durant els dos anys de vigència de la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes. Que són les següents:

·      S’ha multiplicat per quinze el pressupost destinat, passant de 41.000 a 600.000 euros, ha donat suport a més de 3.000 empreses i entitats per incorporar plans d’igualtat i ha intensificat les polítiques de formació i assessorament a empreses i organitzacions.
·      Es preveu que 10.000 professionals es beneficiïn de les accions de formació incloses en les polítiques d’igualtat en el Contracte programa amb els ens locals.
·      S’han portat a terme 91 accions formatives en què hi ha participat 3.250 professionals, de les que, finalment, es beneficien les persones treballadores de les seves organitzacions.
·      s’han fet al voltant de 500 assessorament presencials i en línia a empreses i organitzacions sobre normativa en matèria d’igualtat, implantació de plans i mesures d’igualtat, prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, organització del temps de treball i comunicació no sexista.
Que són i què fan els Plans d’Igualtat
Actualment, el Registre Públic de plans d’igualtat  consten 125 plans d’igualtat registrats, les mesures dels quals beneficien un total de 110.000 treballadors/es.
·      Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
·      Els plans d’igualtat han d’incloure a totes les persones de l’empresa i han d’incidir en els següents aspectes: l’accés a l’ocupació, la classificació professional, la promoció, la formació, les retribucions, l’organització del temps de treball per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en termes d’igualtat i l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Les noves Eines de Diagnosi d’Igualtat i Seguiment Plans Igualtat
·      La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat ajuda a empreses i organitzacions a enfrontar la fase clau en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat de manera que els permetrà obtenir un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de dones i homes en l’empresa o organització.
·       l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat que permet a empreses i organitzacions a conèixer el grau d’implantació del pla d’igualtat i l’impacte produït per les actuacions realitzades.
Forta col·laboració amb el món local i els agents socials
Per primera vegada, l’elaboració de plans i mesures d’igualtat en el treball forma part del Contracte Programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals.
Amb el món local:
·         L’acord permet  coordinar les actuacions en matèria d’igualtat en el treball amb 106 ens locals (ajuntaments, consells comarcals i altres) i facilitar la implantació de mesures d’igualtat a les 947 administracions locals catalanes, així com al teixit productiu del seu territori.
·         Durant 2015 i 2016, els ens locals van formar en igualtat un total de 4.304 persones de les seves plantilles, un 2.000 cada any. La previsió d’enguany és assolir la xifra de 10.000 persones beneficiàries d’aquesta formació.
Amb els agents socials
·         S’ha impulsat l’elaboració d’un nou model de Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
·         S’està treballant en un document-guia sobre la igualtat de retribució entre dones i homes per un treball d’igual valor, a la llum de les últimes dades sobre bretxa salarial de gènere al nostre país.