El Banc d’Espanya estima que no es recuperaran 60.613 milions de les ajudes a la banca, el 78% del total

L’import total dels ajuts al sector financer ascendeix als 76.950 milions entre capital, esquemes de protecció d’actius i garanties

ACN Madrid .- El Banc d’Espanya estima en 60.613 milions d’euros les ajudes al sistema financer espanyol que no es recuperaran, el que equival al 78,8% de tot el rescat bancari, segons ha publicat el supervisor aquest divendres. Les ajudes entre capital i híbrids, esquemes de protecció d’actius, i garanties sumen 76.950 milions d’euros en ajudes del FROB i del Fons de Garantia de Dipòsits. D’aquestes ajudes, ja s’han recuperat 4.139 milions i el Banc d’Espanya estima com a recuperables un total de 12.198 milions més. Des de 2009, un total de catorze entitats bancàries espanyoles han rebut suport de capital per fer front a l’impacte de la crisi econòmica L’augment del deute públic que han provocat les intervencions estava xifrada, a finals de 2015, en 50.312 milions d’euros.
El Banc d’Espanya ha assenyalat “l’acumulació de desequilibris” econòmics i financers en molts països com la causa de l’esclat de la crisi econòmica el 2008. En cas del sector bancari, això va anar acompanyat de “l’excessiu creixement del crèdit en els anys anteriors al començament de la crisi i amb l’elevada exposició de les entitats de crèdit als riscos derivats del sector immobiliari”.

Instruments reguladors “insuficients”

El supervisor admet que “en el context de crisi financera internacional i intens ajust en els mercats de capitals internacionals”, els instruments reguladors d’àmbit estatal que s’havien impulsat durant la fase expansiva “van resultar clarament insuficients i només a partir de 2008 es va començar a desenvolupar un nou esquema regulador i supervisor coordinat internacionalment”, segons es recull en aquest ‘Informe sobre la crisi financera i bancària a Espanya 2008-2014’.

El Banc d’Espanya defensa “l’estratègia adoptada per fer front a la crisi”, que ha tingut com a objectiu fonamental “evitar una crisi sistèmica que hauria produït la fallida d’un bon nombre d’entitats, principalment caixes d’estalvis, per via del contagi i d’una crisi de confiança sobre la resta del sector bancari espanyol”.

“La liquidació de les entitats amb dificultats a través de procediments concursals hauria suposat l’assumpció de gran part de les pèrdues per part dels dipositants, o per part dels contribuents, en la mesura que l’Estat hagués hagut de cobrir els dipòsits, ja que, previsiblement, el FGDEC no hauria pogut fer front sense ajuda pública a una situació d’aquestes característiques. Això hauria tingut, a més, un efecte demolidor sobre l’estabilitat de la resta del sistema financer, sobre l’economia real i sobre l’ocupació”, conclou l’informe del BdE.