L’Ajuntament de Reus fa una crida als propietaris de solars abandonats perquè els cedeixen per a nous usos

L’Ajuntament de Reus  ha fet un nou pas en la política per fer front a la imatge de deixadesa que causen els solars abandonats a la ciutat

Ha fet una crida als propietaris perquè posin els terrenys a disposició d’altres ciutadans disposats a donar-los un nou ús de manera temporal. La iniciativa se suma a les accions d’informació, sensibilització i sanció que porta a terme la regidoria per recordar als propietaris la seva obligació de tenir els solars en condicions de seguretat i salubritat.

La regidoria ha iniciat una prospecció per conèixer els possibles solars en terrenys urbanitzables, els propietaris dels quals estarien disposats a cedir-ne l’ús de manera temporal, abans d’iniciar-ne el procés d’urbanització. L’Ajuntament crearà una fitxa per a cada un dels solars disponibles, amb la informació necessària sobre el propietari i el terreny: emplaçament, disponibilitat de serveis com llum i aigua, plantacions, etc…

Una vegada l’Ajuntament tingui la màxima informació possible sobre l’oferta de solars disponibles, valorarà —d’acord amb els propietaris dels terrenys— quin és el millor ús possible que se’ls pot donar, i es buscaran els possibles destinataris. Els nous usos que es podran donar als solars són variats: agrícoles, cívics, esportius, etc…

La relació final entre propietaris i usuaris es concretarà amb un acord entre les dues parts, del qual l’Ajuntament en quedarà al marge.

Fins al moment, ja hi ha 6 propietaris interessats en el projecte. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha presentat la iniciativa aquest dijous, 20 de juliol en roda de premsa, acompanyat d’un possible usuari —un agricultor— disposat a donar un nou ús a un terreny abandonat.

Cartes a 500 propietaris de solars
Els primers propietaris interessats en el projecte ja s’han posat en contacte amb l’Ajuntament, en resposta a la carta que la regidoria de Medi Ambient ha enviat als 500 propietaris d’uns 1.300 terrenys de la ciutat qualificats cadastralment com a solars.

En la carta, la regidoria recorda l’obligació dels propietaris de conservar-los en condicions de seguretat i salubritat. L’abandonament d’aquests terrenys, comporta el creixement d’abundant vegetació, amb el conseqüent perill d’incendi que ocasiona especialment en aquesta època de l’any, l’acumulació de brossa, i la proliferació de rates i insectes.

La carta cita l’ordenança municipal de Neteja i la llei d’Urbanisme per requerir les obligacions dels propietaris, alhora que recorda que, segons la perillositat per als béns i per a les persones que suposi el mal estat del solar, l’Ajuntament iniciarà procediment d’ordre d’execució, amb la imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, en cas d’incompliment, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació o mitjançant l’execució subsidiària dels treballs per part de l’Ajuntament i a càrrec del propietari.

L’enviament de la carta s’ha demostrat com un instrument eficaç. L’any passat es van netejar un total de 54 solars després d’enviar una carta semblant a la d’enguany.

Aquest any 7 propietaris ja ens han notificat que netejaran el solar.

Expedients de neteja
L’Ajuntament de Reus va realitzar durant el 2016 un total de 101 requeriments a propietaris de solars en mal estat o abandonats perquè procedeixin a realitzar-ne la neteja i manteniment. Es tracta de finques que per la seva situació d’abandonament suposen un risc per motius d’higiene o possibilitat d’incendis.

D’aquests 101 requeriments de neteja, 80 s’han finalitzat desprès que els propietaris hagin dut a terme els treballs de neteja, 21 continuen en tràmit, i 3 ja han iniciat el tràmit per execució subsidiària per part de l’Ajuntament.

Procediment de control de l’estat dels solars
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació és la responsable del control que els solars privats compleixin els requisits de manteniment i neteja. El procediment que se segueix és el següent:

  • Qualsevol instància o queixa és objecte d’obrir un expedient administratiu: Denúncia de particular, d’ofici pels serveis tècnics, comunicat interior d’una altra àrea, acta de la policia local, etc.
  • Es realitza una inspecció del solar i es determina el seu estat. Es valora la superfície de la parcel·la, el tipus de residus si n’hi ha, l’estat de conservació, la possible existència de plagues urbanes, i el perill d’incendi o per a les persones. I es fa una proposta d’actuació: Arxiu, requeriment de neteja, actuació immediata quan hi ha perill per a la salut de les persones, i cost estimat d’acord amb l’ordenança municipal reguladora dels preus públics.
  • Si hi ha prous motius per assegurar que pot haver-hi danys personals o als bens es qualifica com a urgent i es notifica al propietari perquè el netegi amb un termini de 5 dies, en cas que no ho faci es realitza immediatament una neteja subsidiària passant el cost al propietari.
  • Si no és urgent es fa un requeriment de neteja al propietari advertint-lo que en cas de no fer-ho es realitzarà l’execució forçosa per part de l’ajuntament i se li assigna el cost de neteja.
  • Si passat un temps no es té resposta, es torna a fer una inspecció i en cas que no hagi estat netejat es realitza la neteja subsidiària.