L’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona implanta el Compliance, un professional independent que vetlla pel compliment normatiu

L’AIE acorda implantar mesures comunes a totes les empreses de selecció de personal i majors mecanismes de control financer

Redacció.- L’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona ha aprovat unes bases genèriques i comunes a totes les empreses municipals integrades a l’AIE pel que fa a la selecció de personal. Aquesta mesura s’estableix amb l’objectiu que totes les empreses es regeixin amb les mateixes directrius generals per cada procés laboral. Així mateix, està en licitació el procediment pel servei d’assessoria laboral i d’execució de nòmines, establint criteris homogenis.

Cal recordar que des de fa més d’un any es va crear la figura d’unitat de control pel compliment normatiu de totes les empreses i entitats (incloses fundacions i consorcis) amb l’objectiu que el control de les empreses es produeixi amb una periodicitat més continua i no anual, com actualment es fa amb les auditories. D’aquesta manera, es podrà fer amb anterioritat a la presa de decisions.

Aquesta mesura es concreta en dues vies: per una banda implantant el Compliance, que és un professional que vetlla pel compliment normatiu. Es tracta d’una persona independent que identifica, assessora, alerta i reporta els riscos del compliment legal amb l’objectiu de vetllar i regular pels codis de conducta i estàndards de bones pràctiques. El nou Responsable de la Unitat de Control d’Empreses de l’AIE és economista i auditor de comptes i acreditat com expert comptable pel Consell General d’Economistes. “No és obligatori però l’Ajuntament de Tarragona s’avança amb la implantació d’aquesta figura perquè l’eficàcia d’un model de gestió resideix en la importància que té en la presa de decisions i en la cultura del compliment”, explica el president de l’AIE, Pau Pérez.

La segona via implantada consisteix en l’elaboració del mapa de riscos penals. L’Ajuntament de Tarragona fa temps que està treballant amb aquest sistema de control i “es demostra en el fet que l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona és la primera empresa des de setembre del 2015 va implantar aquesta figura”, conclou Pérez. Es preveu que les empreses de l’AIE estableixin aquest mapa de riscos penals al voltant de l’estiu.