La Generalitat declara deserta la concessió de l’antic ‘Iot’

El Departament d'Economía preveu adjudicar l’explotació d’aquest espai a principis de l’any vinent. CEDIDA

Segons una resolució que avui publica el DOGC, l’empresa adjudicatària ha presentat ‘fora de termini’ la documentació necessària com a requisit previ per formalitzar la concessió

El Departament d’Economia i Hisenda ja ha començat a treballar per convocar un nou concurs de forma immediata per tal d’adjudicar l’explotació d’aquest espai a principis de l’any vinent

La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, adscrita al Departament d’Economia i Hisenda, ha declarat deserta la concessió de domini públic de l’immoble propietat de la Generalitat situat a la Platja Llarga de Tarragona. Aquest espai va ser adjudicat el passat 22 d’agost, a través de concurs públic, a l’empresa TUCAN 2016, SL.

No obstant, segons s’explica en una resolució que publica avui el DOGC, aquesta concessió “queda sense efecte” perquè l’empresa adjudicatària no hauria presentat el projecte definitiu, dins del termini previst a les normes reguladores de la licitació i com a requisit previ per poder formalitzar l’adjudicació. El local, destinat a serveis de restauració, l’havia ocupat fa uns anys el bar-restaurant ‘El Iot’, la titularitat del qual va ser recuperada per part de l’administració catalana després d’un llarg contenciós als jutjats.

L’empresa TUCAN 2016, SL va sol·licitar una ampliació del termini per presentar la documentació requerida, però la Direcció General del Patrimoni no la va poder atorgar perquè la Llei no permet ampliar un termini ja vençut. Posteriorment, l’administració li va concedir tràmit d’audiència durant el qual l’empresa va presentar el projecte definitiu acompanyat d’unes al·legacions, però ni el projecte es va poder acceptar per extemporani ni les al·legacions acreditaven documentalment una causa que justifiqués la no presentació del projecte dins el període establert per llei.

D’acord amb els termes que regeixen l’atorgament de la concessió, en cas de no poder formalitzar l’adjudicació per causes imputables a la persona adjudicatària, l’òrgan de contractació no podrà assignar-la a cap més licitador –la Generalitat va rebre un total de deu ofertes, dues de les quals es van considerar excloses- i la declararà deserta.

En aquest sentit, el Departament d’Economia i Hisenda preveu tornar a convocar un nou concurs de forma immediata per tal d’adjudicar l’explotació d’aquest espai a principis de l’any vinent.