El pressupost de la URV per l’any vinent serà de 116,79 milions d’euros

La Universitat compta amb tres fonts de ingressos: la transferència de la Generalitat (80,32 milions d’euros), els ingressos de matrícula (25,61 milions d’euros) i els ingressos de caràcter específic (13,78 milions d’euros). CEDIDA

Suposa un increment del 4,72% respecte de l’exercici anterior a l’espera de la concreció de l’aportació de la Generalitat al sistema d’universitats públiques catalanes

El Consell de Govern ha aprovat el pressupost de la URV per al 2022, que serà de 116.798.515,29 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,72% respecte d’enguany. Aquest augment s’explica per la previsió de l’increment de recursos de la Generalitat de Catalunya al sistema d’universitats públiques catalanes pendent de concretar.

Pel que fa a les despeses, incrementen en la mesura que ho fan els ingressos i s’acompleix l’equilibri pressupostari. La despesa de personal és la partida amb més pes del pressupost, del 78,94%, amb un total de 81,32 milions d’euros, el 2,08% més que l’any passat pel creixement vegetatiu de la plantilla i l’increment de la seguretat social de PDI laboral respecte del PDI jubilat que no cotitzava. Tot i que continua sent superior a la transferència de la Generalitat (101,2%), la ràtio de cobertura ha millorat en 4 punts. Les despeses corrents (21,69 milions d’euros) incrementen el 15,40% perquè contemplen actuacions necessàries per al funcionament de la Universitat, especialment en l’àmbit del Servei de Recursos TIC i del CRAI.

En els més de 4,5 milions d’euros de variació de despeses respecte del pressupost de 2021, es contemplen 1,97 milions d’euros pendents de concretar per incorporar algunes de les partides eliminades en els darrers pressupostos per presentar un pressupost equilibrat.

Pel que fa als ingressos, la Universitat compta amb tres fonts: la transferència de la Generalitat (80,32 milions d’euros), els ingressos de matrícula (25,61 milions d’euros) i els ingressos de caràcter específic (13,78 milions d’euros). Si la URV manté el pes actual al nou model de finançament de la Generalitat, es preveu un increment del 5,8% de la transferència, que respon bàsicament a l’estimació de l’increment de la transferència ordinària i l’augment de la transferència per la reducció dels preus acadèmics de màsters d’aquest curs. També es preveuen uns ingressos superiors de matrícula, del 3,63% més respecte de l’any passat, per l’increment del nombre d’estudiants de grau i de màster i pel manteniment dels preus als estudiants de màster no residents a l’Estat. Els ingressos de caràcter específic també incrementen, en un 5,48%.

L’efecte de la pandèmia sobre la taxa de rendiment i la taxa d’abandonament dels estudiants de grau

La rectora, María José Figueras, ha presentat al Consell de Govern l’Informe de Docència, del que destaca, entre altres qüestions, la constatació de l’increment de la matrícula tant de grau com de màster els darrers anys, i l’Informe d’abandonament d’estudis de grau. Així, el curs 2021-22 hi va haver un increment de matrícula de grau del 2,7% respecte del curs anterior, i del 7,7% de la matrícula de màster. A més a més, les dades mostren la recuperació del pes del percentatge dels estudiants internacionals de màster que va disminuir a causa de la pandèmia: aquest curs 2021-22 són el 33,2%, un punt per sobre de fa dos anys i 4,6 més que el curs 2020-21.

En tots dos informes s’observa l’efecte de la pandèmia en dues taxes que mesuren el nivell de dificultat que poden trobar els estudiants en els estudis. D’una banda, la taxa de rendiment, que és la proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte als crèdits ordinaris matriculats, va ser superior el curs 2019-20 però, en global, ha retornat a nivells similars previs a la pandèmia el curs 2020-21. Al seu torn, la taxa de repetició, que és la proporció de crèdits repetits respecte als crèdits matriculats, mostra una tendència a la baixa que ja és prèvia al curs en què va esclatar la pandèmia.

La taxa d’abandonament, que és el percentatge d’estudiants que no formalitzen la matrícula durant dos cursos o que canvien d’estudis, va ser inferior durant el curs 2019-20 en global als estudis de grau: del 7,4%, 1,5 punts menys que el curs anterior. Conseqüentment, també va ser inferior al primer curs, aquell en el qual els estudiants acostumen a abandonar més els estudis: el 2019-20 va ser del 14,7%, 5,6 punts menys que l’any anterior, però un curs més tard, el 2020-21, la taxa d’abandonament a primer ja va ser del 16,4%, un total de 481 estudiants, però força inferior a la taxa del 20,3% del curs 2018-19, quan es va posar en funcionament el protocol per a prevenir l’abandonament dels estudiants de nou ingrés a primer curs, a través del qual el professorat fa tutoria als estudiants en risc d’abandonament i a la meitat dels matriculats.

Si s’observa per branques de coneixement, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura són les que registren un percentatge més elevat d’abandonament el primer curs, amb el 24,9% i el 23,8%, respectivament, el curs 2020-21. En canvi, la taxa de rendiment en la branca d’Arts i Humanitats és cada vegada més alta i des del 2019-20 supera el 80%.

També és un indicador del rendiment dels estudiants el percentatge que es gradua en el temps previst o en un any més, que al tancament del curs 2020-21 era del 80%.

Pla de voluntariat

Així mateix s’ha aprovat el Pla de voluntariat de la URV per promoure la formació integral dels estudiants i fomentar el currículum complementari basat en competències transversals, així com per oferir l’oportunitat a la comunitat universitària de participar en accions solidàries i útils socialment.  Es formalitza així el programa de voluntariat dins l’Oficina de Compromís Social amb la idea que sorgeixin oportunitats de col·laboració entre les diferents àrees de treball d’aquesta unitat.

Altres acords

A més a més, en el Consell de Govern també s’ha aprovat la tercera actualització del model de plantilla del PDI de la Universitat aprovat el 5 de juny de 2020 amb la incorporació d’una nova ponderació dels indicadors de recerca i transferència, la convocatòria de places de titular d’universitat de l’oferta d’ocupació pública de 2021 i el Pla de formació del col·lectiu docent i investigador, entre d’altres referents al PDI. Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis, es va aprovar l’oferta pública d’estabilització del 2021 per reduir la temporalitat de la plantilla i la requalificació de 59 llocs de treball com a mesura derivada de la distribució dels fons addicionals de 2019 i 2020.

També s’ha aprovat l’adequació dels procediments de gestió dels projectes amb finançament del programa Horitzó Europa, la creació de dues spin-offs, EOS i Succipro, i el reconeixement de dues start-ups, i el Pla d’Integritat Institucional i Mesures Antifrau per a l’àmbit de contractació pública i subvencions, amb accions preventives, de detecció i de correcció i persecució, per accedir als fons Next Generation.