El Port acaba amb èxit la primera fase d’obres de la terminal de Guadalajara

La nomenada Fase A de construcció ha tingut un cost final de quatre milions d’euros

Principalment s’hi ha fet tasques de moviment de terres per la següent fase d’obres

S’espera que a finals d’any o principis del següent s’iniciï la Fase B 

La nova terminal projectada pel Port de Tarragona entre els municipis de Guadalajara i  Marchamalo ha conclòs la primera fase d’obres després d’un any del seu inici. Port  Tarragona dóna per acabada aquesta primera part de les obres després de l’acte de  recepció de l’obra que va tenir lloc la setmana passada de la mà de l’inspector Francisco  Valls del Ministeri (MITMA). La Fase A que s’acaba de donar per acabada ha consistit  principalment en tasques de moviment de terres per part de l’empresa Vías y  Construcciones S.A. 

Les obres d’aquesta primera fase a la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo  han consistit primerament en l’esbrossada de 157.000 m2 de terreny. Seguidament es van  realitzar les excavacions per anivellar les diferents zones d’esplanada, on posteriorment hi  anirà la plataforma i les vies de carrega/descarrega, a les cotes pertinents. Durant aquestes  excavacions es van moure un total de 166.000 m3 de terres. 

En aquesta Fase A de l’obra també es va dur a terme la instal·lació de 800 metres lineals  de tancament perimetral de la plataforma amb mur de formigó i amb xarxa metàl·lica en la  zona paral·lela a les vies d’ADIF i la col·locació de 700 m de col·lectors per la recollida  d’aigües connectant-la ja al sistema del polígon. 

Algunes fases constructives que estaven previstes per la Fase B d’obres, com la construcció  del tancament definitiu, s’han avançat a la Fase A. Per aquest motiu s’ha allargat en alguns  mesos aquesta primera fase i ha fet que la despesa augmentés dels 3.885.000€ previstos  inicialment als 4.100.000€. 

Tot a punt per a la Fase B 

El Port Tarragona ja es troba en la fase final de la redacció del projecte per la Fase B d’obres  de la PortTarragona Terminal Guadalajara – Marchamalo. El terminis previstos amb els  quals treballa el Port Tarragona per la realització d’aquesta segona fase és de 12 mesos a  partir del seu inici, que s’espera sigui a finals d’any, un cop es liciti l’obra a finals d’estiu i  s’adjudiqui. Aquesta segona fase compta amb un pressupost de 17 milions d’euros (IVA  exclòs) per a la seva execució.

El projecte constructiu que es desenvoluparà a continuació consistirà en la urbanització de  la terminal, on es formigonarà l’esplanada, s’instal·larà l’enllumenat i es realitzaran les  connexions ferroviàries, tan internes com externes amb els dos punts de connexió amb la xarxa d’ADIF, un amb direcció Saragossa i l’altre direcció Madrid. 

Una plataforma connectada 

Aquesta plataforma logística multimodal comptarà amb 5 vies i serà capaç d’operar amb  trens de 750 metres, convertint-se en node de referència de les cadenes logístiques al  centre de la península, que potenciarà la concentració de carregues i d’activitat econòmica,  i permetrà la prestació de serveis de transport i logístics de qualitat, com a instruments  necessaris per garantir i fomentar les importacions i exportacions de la zona centre. 

Per al Port Tarragona, el projecte suposa una gran oportunitat de créixer en intermodalitat  al desenvolupar aquesta important terminal, multipropòsit i multiclient, al centre peninsular  que permetrà la connexió amb els principals ports marítims espanyols. 

La connexió amb la Terminal Intermodal de la Boella, a Tarragona, permetrà oferir la  plataforma com a node de canvi d’ample quan es connecti amb l’ample UIC del corredor del  Mediterrani. Incrementant així els tràfics ferroviaris intermodals (marítims i terrestres) amb  el seu hinterland i expandir aquest cap a Madrid i la zona centre de l’estat.