Noves 110 hectàrees al Penedés per activitat logística

La logística genera importantes oportunidades en el mercado laboral. CEDIDA

Es proposa un polígon de 110 hectàrees entre els municipis de l’Arboç, Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal que aprofiti les bones comunicacions viàries i ferroviàries de la zona

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha donat compte de l’avanç del Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies. L’objectiu d’aquest Pla és crear les condicions per establir un nou polígon d’activitat econòmica, bàsicament logística, al Penedès, al llarg de l’eix central d’infraestructures i vinculat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès.
El Govern va impulsar la redacció d’aquest PDU arran de les peticions dels tres ajuntaments que afecta ­­-l’Arboç (Baix Penedès), Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)- per crear un polígon supramunicipal d’activitat econòmica.
Bona ubicació i accessibilitat
Es tracta d’uns municipis situats a la plana del Penedès, on es concentren les principals infraestructures i la major part de la població. És un àmbit, doncs, amb bones condicions de localització i accessibilitat per a acollir nova activitat econòmica, que complementi els actuals polígons industrials del sud de Vilafranca i de l’entorn dels Monjos. Cal recordar que el Pla director territorial del Penedès, aprovat el 2008, i els planejaments municipals ja preveien una àrea d’activitat econòmica supramunicipal en aquesta zona.
No obstant, la plana penedesenca també és un àmbit caracteritzat pel gran valor dels espais agrícoles i dels corredors ecològics. És per això que el PDU establirà mesures per minimitzar el consum de sòl urbanitzable i  racionalitzar-ne l’ús.
En concret, els objectius del PDU són els següents:
·         Delimitar i executar un nou centre d’activitat econòmica que aprofiti l’alta connectivitat territorial a través dels eixos viaris i ferroviaris.
·         Preveure un desenvolupament urbanístic sostenible, en continuïtat amb els nuclis urbans existents.
·         Configurar grans àrees d’espais lliures a l’entorn dels corredors fluvials, especialment de la riera de la Múnia i el torrent de la Bruixa.
·         Possibilitar una ordenació flexible dels sòls destinats a activitat econòmica, prioritzant les parcel·les de grans dimensions on es puguin implantar complexos d’activitat logística.
·         Establir un tractament especial de les façanes que siguin visibles des de les infraestructures viàries.
El PDU ha estudiat els sòls urbanitzables dels tres municipis per determinar des del punt de vista supramunicipal la ubicació i ordenació òptima per a la nova àrea d’activitat econòmica. Es tracta d’un àmbit de 310 hectàrees de superfície i delimitat per l’AP-7, l’N-340, la BV-2176 i la BV-2171. Aquesta ubicació se cenyeix a uns límits físics clars del territori i evita les discontinuïtats dels espais oberts.
En total, la nova zona d’activitat econòmica ocuparà 110,27 hectàrees de superfície, gairebé un 20% menys del que permetria el planejament dels tres municipis afectats (130 hectàrees).  Igualment, es classificaran com a sòl no urbanitzable tots els terrenys que no tinguin la dimensió o la ubicació aconsellable per formar part d’aquest nou polígon d’activitat.
A la Comissió s’ha donat compte del contingut de l’avanç del PDU, així com del resultat de l’audiència als ajuntaments i del procés participatiu per recollir les propostes dels municipis, associacions i veïns de la zona. Aquestes aportacions serviran per enriquir i detallar el document. El document se sotmetrà a informació pública abans de les aprovacions provisional i definitiva.