El govern espanyol recorre al TC l’impost català sobre béns de luxe

Considera que la mesura envaeix competències estatals per la coincidència d'”elements essencials” amb l’impost estatal sobre el patrimoni

ACN Madrid .- El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un acord pel qual sol·licita la interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de l’impost sobre els actius no productius en les persones jurídiques, conegut com a tribut als béns de luxe, aprovat pel Parlament el passat abril. El govern espanyol considera que la llei catalana envaeix competències estatals per la coincidència entre els “elements essencials” d’aquest tributi els de l’impost estatal sobre el patrimoni, “excedint els límits” establerts a la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), en virtut del qual “els tributs que estableixin les comunitats autònomes no podran recaure sobre fets imposables gravats per l’Estat”.

El govern espanyol recorda que el nou impost català estableix que els membres integrants d’entitats que sense tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, a títol de persones físiques, hauran de tributar pels actius no productius de les mateixes i això, segons l’executiu espanyol, “pot determinar que uns mateixos subjectes quedin obligats al pagament de dos tributs diferents que graven un mateix fet imposable, com és la titularitat o tinença de determinats béns”.

En segon lloc, el govern espanyol remarca que es produiria una vulneració de la LOFCA pel que els tributs que estableixin les comunitats autònomes no podran recaure sobre fets imposables gravats pels tributs locals. D’aquesta manera, l’executiu espanyol apunta que la llei catalana estableix un fet imposable sobre béns immobles que coincidiria, segons diu, amb el fet imposable de l’impost sobre béns immobles (IBI) regulat en el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, “la qual cosa suposa una doble imposició”.

També, assenyala que hi ha una coincidència entre el fet imposable sobre vehicles a motor amb potència igual o superior a 200 cavalls i el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, regulat pel text refós de la llei reguladora de les hisendes locals com un impost local que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

El govern espanyol diu que presenta aquest recurs d’inconstitucionalitat davant el TC invocant l’article 161.2 “a fi que es produeixi la suspensió dels preceptes que s’impugnen”.