Comunicat de l’Ajuntament respecte el Club Bàsquet Tarragona

Davant de les informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre la situació del Club Bàsquet Tarragona, la consellera d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, en nom de l’Equip de Govern, manifesta el següent:

1)   L’equip de govern seguirà el full de ruta acordat per la Junta de Portaveus del passat 12 de maig, en què tots els grups municipals van aprovar, per unanimitat, no incrementar les partides destinades als clubs esportius; revisar els criteris establerts en les subvencions atorgades als clubs esportius per tal d’establir unes bases objectives i adreçades a potenciar l’esport base, familiar i social i, per últim, que els imports que es vagin reduint en les subvencions als clubs esportius estiguin dedicats íntegrament a potenciar l’esport base, familiar i social, en especial atenció a les famílies de rendes baixes.

2)   Aquest 2017 l’Ajuntament de Tarragona ja ha atorgat al Club Bàsquet Tarragona, tal com està estipulat als Pressupostos Municipals, una subvenció de 210.000 €. La xifra representa prop d’un 20% de l’import econòmic del total de 109 subvencions concedides a clubs, entitats i esportistes de la ciutat.

3)   Que les aportacions econòmiques recollides en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i el Club Bàsquet Tarragona, vigent des de l’any 2006 fins al 2020, sempre estan supeditades a la disponibilitat pressupostària, segons queda estipulat en l’acord de Plenari que les ratifica.

4)   Que des de l’any 2006, l’Ajuntament de Tarragona ha concedit al Club Bàsquet Tarragona subvencions anuals per valor de 4.380.520,00 €.

5)   Que l’Ajuntament de Tarragona ha fet i fa un esforç important per col·laborar amb el Club Bàsquet Tarragona i té tota la intenció de continuar fent-lo, especialment per ajudar al desenvolupament de l’esport de base. En aquesta línia, per a l’exercici pressupostari 2018 hi ha el compromís d’atorgar novament una subvenció de 210.000 €.

6)   Que durant els últims mesos els contactes amb el Club Bàsquet Tarragona s’havien centrat a negociar els reintegraments d’unes subvencions d’exercicis anteriors, qüestió que actualment està en vies de solució. No ha estat fins a les últimes setmanes que els dirigents del club han plantejat la petició de 100.000 € suplementaris per als exercicis 2018, 2019 i 2020.

7)   Que, per tot allò explicat anteriorment, queda demostrat que el compromís de l’Ajuntament de Tarragona amb el Club Bàsquet Tarragona és ferm però que la col·laboració en forma de subvenció ha de ser proporcionada al conjunt de les aportacions a tots els clubs esportius de la ciutat i ajustada a l’actual conjuntura econòmica.