Urbanisme frena la mesquita de SP i SP

Protestes antifeixistes devant de la futura mesquita.

El Pla Especial per implantar un centre religiós a Sant Pere i Sant Pau no compleix la normativa del Pla General pel que fa a les implantacions d’edificis de culte

En el Plenari es proposarà denegar  l’aprovació inicial

El Plenari del dia 28 es tractarà la proposta de denegar  l’aprovació inicial del Pla especial per a la implantació d’un nou centre de culte religiós al barri de Sant Pere i Sant Pau, presentat per la Comunitat Islàmica Assalam, perquè no compleix la normativa urbanística vigent, a la vista dels informes emesos pels diferents serveis municipals. Es tracta d’un local de planta baixa ubicat al carrer Miquel Servet, número 16, que forma part dels habitatges de la Cooperativa Tarraco.

Els informes dels  tècnics municipals d’Urbanisme afirmen que en el pla especial que van presentar els sol·licitants per fer un  centre de culte religiós  “el local  no disposa d’un accés independent des de la via pública, és a dir, que s’hi hauria d’accedir a partir d’uns espais que són comunitaris del conjunt residencial i no serien privats i exclusius del centre religiós”.

L’article 100bis del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Tarragona exigeix als centres religiosos un accés independent des de l’exterior, des de la via pública on tota la ciutadania hi té accés.

El POUM estableix que per a la implantació de nous usos religiosos es requereix la tramitació i l’aprovació prèvia d’un pla especial, que haurà de complir amb el que determinen les normes urbanístiques i la legislació sectorial en matèria de centres de culte.