Sis projectes presentats pel Port Tarragona opten al fons d’innovació oberta Ports 4.0

Moll de la Química al Port de Tarragona. CEDIDA

Es tracta d’un model de finançament per atreure, recolzar i facilitar l’aplicació del  talent i emprenedoria al sector logístic-portuari  

El fons Ports 4.0 ha admès un total de 313 solucions dels 520 projectes per a la  transformació del sector  

El fons compta amb un pressupost de 12 milions d’euros en subvencions per finançar  el desenvolupament dels projectes guanyadors 

Tots els projectes innovadors del Port de Tarragona han estat admesos en la primera  convocatòria de Ports 4.0. El Port ha estat admès amb 6 solucions tecnològiques  presentades en aquest programa de finançament d’innovació del sistema portuari espanyol, coordinat per ‘Puertos del Estado’. 

Les candidatures presentades havien de donar resposta als reptes plantejats després d’un  procés d’anàlisi amb els principals actors del sector logístic, en el que es van detectar les  àrees de millora i el potencial d’innovació a l’àmbit de digitalització, seguretat, protecció  mediambiental, eficiència i descarbonització. 

En aquesta primera convocatòria Ports 4.0 s’han presentat un total de 520 projectes i  compta amb un pressupost de 12 milions d’euros en subvencions per finançar el  desenvolupament i posada en marxa dels projectes guanyadors. Dels 520 projectes  presentats han estat admeses un total de 313 solucions. Aquestes iniciatives passen a la fase final de selecció que, actualment, està en procés. 

El Comitè Tècnic de valoració de Ports 4.0, categoritza els projectes en 3 grups en funció  depenent del seu grau de maduresa tecnològica: Idea, fase precomercial i fase comercial. 

El Port de Tarragona ha estat admès en la categoria ‘Idea’ amb un projecte titolat ‘World  Friendly/Port’ i, en ‘fase precomercial’, ha estat admès amb 5 projectes: ‘Port Resilience:  Rezilio Cascade’,’Romvision’,’Smart GDS’,’Subdrill JC 250’,’Sensorización Vidrocorer’

Els projectes innovadors  

Els projectes admesos i impulsats pel Port Tarragona són els següents:

World Friendly/Port. | Oferir dades i informació vinculades amb WFriendly que  accelerin el compliment de diferents objectius de desenvolupament sostenible de  l’Agenda 2030 i l’entrada a la quarta revolució industrial als ports. Desenvolupar un  nou model de port, el WFriendly/Port, que serveixi de marc comú per unificar criteris 

i analitzar el seu desenvolupament a nivell global, i definir un índex WFriendly / Port  que ens indiqui el nivell de compliment del model als ports.  

Per a la categoria ‘PreComercial’ 

Port Resilience: Rezilio Cascade. | L’objectiu d’aquest projecte es basa en la  millora de la seguretat i la resiliència de les instal·lacions portuàries mitjançant la  combinació de tecnologies de digitalització de plans d’emergència i de simulació  d’efectes cascada o dòmino de les diferents infraestructures i serveis al Port. 

Romvision. | Orientat a implantar una solució de seguiment del trànsit dins del port,  en temps real, sense interrompre el flux de trànsit, per gestionar de manera proactiva  els fluxos de trànsit, per evitar embussos, cercar fàcilment vehicles i el seu moviment  per tot el Port.  

Smart Gds | Monitoritzar la circulació del trànsit pesat a l’interior del recinte. Proposar  als transportistes que acudeixin al port els slots més òptims perquè la seva estada a  port sigui la mínima possible, millorant així l’operativa portuària i disminuint l’impacte  mediambiental que provoca la congestió de vehicles. Connectar les bàscules amb  un sistema basat en tecnologia Block Chain que permeti de manera inviolable  emmagatzemar les pesades de manera que puguin ser consultades per tots els  agents implicats. 

Subdrill Jc 250 | Construir un equip perforador subaquàtic, que auxiliat d’una  embarcació permetria la realització de prospeccions geotècniques (tant extracció de  mostres com realització d’alguns assaigs) sota l’aigua sense dependre de  plataformes flotants, que són mitjans molt cars de mobilitzar i utilitzar. En canvi, un  perforador subaquàtic es podria carregar sobre un camió i fins i tot un avió per  transportar arreu del món. Implicació de l’APT: Un tram de 30m de moll i una  esplanada adjacent de 30 x 30 m on fer les proves del pilot durant 2 o 3 dies més els  dies de muntatge i desmuntatge 

Sensorización Vibrocorer | L’objectiu principal d’aquest projecte és donar solució a  la manca de dades durant la realització de l’assaig. Per a això, es pretén dissenyar i  desenvolupar un lector de paràmetres a incorporar en VC que permeti obtenir dades  paramètriques durant l’execució de l’assaig que puguin ser correlacionats amb  propietats de terra assajat.

L’objectiu principal del Fons Ports 4.0 és promoure i incorporar activament la innovació  disruptiva o incremental com a element de competitivitat, d’eficiència, sostenibilitat,  seguretat i protecció en el sector logístic- portuari espanyol, tant públic com privat per a  facilitar la seva transició cap a l’economia 4.0. 

El pressupost de 12 milions d’euros és finançat, íntegrament, mitjançant el Fons de  Compensació Interportuari amb l’1% addicional aportat per les 28 Autoritats Portuàries.  

Cada categoria té una dotació econòmica assignada. En el cas de la categoria ‘Idea’ és de  500.000 euros, essent l’ajut unitari de 15.000 euros. En el cas de la categoria ‘precomercial’,  amb una dotació de 7,5 milions d’euros, l’ajut consistirà en una quantitat màxima del 60% dels costos associats a la component d’innovació amb un límit màxim d’1 milió d’euros per  a cada proposta. Finalment, amb una dotació total de 4 milions d’euros, la categoria  ‘comercial’ cada solució rebrà un suport econòmic que consistirà en una quantitat màxima  del 80% dels costos associats a la component d’innovació amb un límit màxim de 2 milions  d’euros. 

Respecte a les verticals temàtiques es poden destacar l’Eficiència logística a l’àmbit  infraestructural, operacional o de prestació de serveis, la Digitalització de processos i  plataformes intel·ligents, la Sostenibilitat ambiental i energia, i, finalment la Seguretat i  Protecció. 

Relacionat amb les tecnologies per desenvolupar els projectes destaquen Tecnologies de  la Informació i la Comunicació, Automatització de processos, Intel·ligència Artificial,  Sensorització i Internet de les Coses.