Què passa amb els concerts de la TAP?

La Tarraco Arena Plaça no podrà fer concerts ni festes nocturnes

L’antiga plaça de toros de Tarragona haurà de fer obres de millora per evitar superar els límits de soroll permesos si vol seguir programant espectacles

La Diputació de Tarragona ha sortit al pas després de la sentència que condemna la Tarraco Arena Plaça a no fer concerts i actuacions musicals de nit mentre no es resolgui l’excés de sorolls. En un comunicat, l’ens propietari de la TAP afirma que treballa per a la millora d’aquest equipament.

Una de les vessants fonamentals d’aquests projectes de la millora té a veure amb l’aspecte sonor del recinte. En concret, s’hi treballa en dos sentits. D’una banda, en la reducció de l’emissió sonora interior, amb la reducció de la  sortida de soroll per l’espai obert de la cúpula mòbil i amb la protecció de portes i finestres amb cortines aïllants. D’altra banda, s’està treballant en la reducció de l’emissió sonora exterior, amb un projecte que incrementarà la disponibilitat de potència elèctrica pels requeriments escènics, de manera que no calgui així utilitzar un grup electrogen. Actualment, s’està ultimant la redacció d’ambdós projectes i es preveu que es puguin executar durant la tardor.

D’ençà de la seva reforma, la Diputació de Tarragona s’ha ocupat de dotar a la TAP dels elements i infraestructures necessàries per millorar la qualitat de vida de les persones implicades (veïns, usuaris, etc.), sempre dins els àmbits que són de competència de la Diputació. En aquest sentit, s’hi ha equipat un edifici de serveis amb camerinos; s’hi ha instal·lat un muntacàrregues; s’ha pavimentat el redol; o tot el recinte s’ha adaptat per les discapacitats, entre molts d’altres.

La Diputació de Tarragona té la voluntat d’actuar en totes aquelles qüestions que siguin  de la seva competència i que puguin contribuir a millorar l’entorn i a satisfer l’interès general. Per això, es vetllarà per satisfer les necessitats i els drets dels veïns de la zona i també de la ciutadania del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que troben en la TAP un destacat equipament cultural que ha suposat un important impacte econòmic a la ciutat. L’impacte econòmic total derivat de la TAP en cinc anys es pot situar al voltant dels 24.100.000 euros (restauració, allotjament, serveis complementaris, etc.).

La Diputació de Tarragona vol col·laborar amb els altres agents i institucions implicades per tal que puguin, des dels àmbits que li correspon a cada part, satisfer l’interès general. De fet, la Diputació té un contracte d’arrendament i explotació vigent que preveu a la clàusula setzena ‘la Diputació de Tarragona vol que l’explotació de la TAP tingui la més gran diversitat possible, arribant a tota classe de públics, d’una forma innòcua sense molèsties a tercers’.