Millora el mercat de treball gràcies a la normalització de l’activitat econòmica

Les dades de la EPA han estat clarament favorables, ja que es verifica un augment de l’ocupació i una reducció perceptible de l’atur

Reducció significativa dels treballadors en situació d’ERTE, així com dels autònoms sense activitat, fruit de l’obertura progressiva dels sectors econòmics de consum social

Consolidació d’una tendència prou positiva, en el context d’un trimestre tradicionalment expansiu pel mercat de treball tarragoní.

La contenció de la pandèmia i els efectes de la vacunació possibiliten albirar una evolució positiva de l’ocupació els propers trimestres.

Segons el Gabinet d’Estudis de la CEPTA, el segon trimestre de la Enquesta de Població Activa, tant la població activa com l’ocupada augmenten de forma perceptible. L’atur cau de forma significativa, per a situar-se, fins i tot, per sota dels nivells d’abans de la pandèmia. Aquesta és, possiblement, la notícia més positiva sobre l’evolució del mercat de treball al segon trimestre de 2021.

Tanmateix, la població activa es troba, encara, lluny dels màxims històrics del període 2008 – 2013, període en el que superava les 400 milers de persones. Cal recordar que, en qualsevol cas, el mercat de treball del segon trimestre de cada any sol comportar-se de forma clarament expansiva a la província de Tarragona, per l’existència d’estímuls estacionals.

Globalment, les dades d’ocupació i d’atur esdevenen en netament positives. La població desocupada assoleix els 49,7 milers de persones, per a situar-se per sota dels nivells de 2009. El positiu comportament de l’atur pot qualificar-se com extraordinari. Un cop més, el mercat de treball de la província de Tarragona torna a comportar-se pitjor que a Catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes, tot i que els diferencials s’han estret de forma prou evident. El diferencial de la taxa d’atur entre Catalunya i la província de Tarragona assoleix els 0,4 punts. Aquest és un dels més baixos de la sèrie històrica considerada.

Tant el comportament de la taxa d’activitat com de la taxa d’ocupació continua sent comparativament més negatiu a la província de Tarragona, ja que aquestes magnituds es situen perceptiblement per sota de la mitjana catalana. El mercat de treball tarragoní torna a evidenciar un comportament clarament estacional.

La població ocupada al sector de la construcció experimenta una millora molt moderada, tot recuperant nivells de 2016. Tanmateix, el comportament d’aquesta magnitud presenta una notable atonia als darrers anys. L’ocupació a la indústria és manté gairebé inalterada, tot i que la seva participació sobre el total continua sent rellevant, amb un major pes sobre la població ocupada que a altres àmbits de Catalunya. El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica, i l’ocupació rau en màxims històrics.

Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de Tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi econòmica no ha erosionat excessivament.