El Govern fa realitat el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou

Hard Rock presenta formalment la seva proposta per instal·lar-se a Catalunya. L’operador ha aportat una fiança de 3 milions d’euros per poder optar a l’autorització. El pròxim 10 de juliol, en un acte públic, la mesa de valoració coneixerà les característiques del projecte

El Govern ha rebut la  sol·licitud de Hard Rock en el marc del concurs públic per disposar d’una autorització de casino per al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. D’aquesta manera, el grup empresarial nord-americà s’uneix a altres grans marques de renom internacional com Ferrari i Cirque du Soleil que recentment han apostat per aquest indret del Camp de Tarragona per consolidar una oferta única de turisme familiar i d’entreteniment.
Tal com preveu la Resolució ECO/1982/2015, de 7 de setembre, el passat divendres a les 14 hores va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds. La documentació està distribuïda en dos sobres: A i B. La mesa de valoració analitzarà el primer d’aquests sobres, el qual ha d’incloure documentació referent a la identificació i representació de l’empresa; certificats de manca d’antecedents penals; compliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; garanties personals dels accionistes i directius; estructura corporativa de la societat; i l’acreditació segons s’està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries.
La documentació referida a la manca d’antecedents penals i la composició accionarial de les empreses ja es va requerir quan els interessats es van presentar l’any 2014 per ser prequalificats, però el Govern va considerar convenient i necessari tornar-la a demanar per actualitzar-la, coincidint amb el segon procediment d’atorgament d’autoritzacions.
El grup nord-americà s’ha compromès econòmicament amb dues garanties. La primera d’elles es va dipositar a favor de l’INCASÒL per un import de 2,5 milions d’euros el juliol passat per tal de disposar d’accés als terrenys. Ara el grup aporta una nova fiança de 3 milions d’euros per participar en el concurs.
 
Les propostes tècniques en el sobre B
El proper 10 de juliol, en un acte públic, la mesa de valoració coneixerà les característiques del projecte incloses en el sobre B. Aquest sobre incorpora el detall de la informació sobre el complex turístic integrat (CTI) que l’operador desenvoluparà: la proposta arquitectònica; l’estudi economicofinancer; l’operativa del complex un cop obri les seves portes al públic; els plans per a la promoció turística; la dotació de personal i els plans d’igualtat i conciliació de la vida personal i laboral; la distribució del mínim d’un 1% de la inversió total dedicada a un programa social i cultural en benefici de l’àrea d’influència del CRT; i els compromisos de signar convenis amb les universitats i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 
La decisió final, abans que acabi l’estiu
La mesa de contractació emetrà un informe en el termini de 45 dies hàbils a comptar des d’avui. Aquesta proposta de Resolució es farà arribar al sol·licitant a través de la Direcció General de Tributs i Joc, com a òrgan contractant i el requerirà perquè constitueixi la societat titular de l’autorització. Finalment es publicarà al DOGC la Resolució d’atorgament de l’autorització.
El concurs per a les autoritzacions de casino al CRT ha estat una de les eines de control públic del projecte, igual que el Pla Director Urbanístic (PDU), que es va aprovar definitivament el desembre del 2016. El PDU estableix un desenvolupament per fases, fet a escala, tal com demanava el territori. Fa dues setmanes, el consorci del CRT, com a administració actuant, va aprovar encarregar a l’INCASÒL la transformació urbanística del sòl i les infraestructures externes.