El Govern espanyol obliga als bancs a obrir comptes corrents ”bàsiques” a clients vulnerables

El real decret aprovat pel consell de ministres és la transposició d’una directiva europea que busca la inclusió financera

Redacció.- El consell de ministres ha aprovat dos reals decrets que suposen la transposició de dues directives europees. Un dels decrets, el de Comptes de Pagament Bàsiques, amb l’objectiu de garantir un dret universal, obligarà als bancs a obrir comptes corrents ”bàsiques” a perfils de persones vulnerables i amb un cost de comissió fixat pel mateix govern. L’objectiu és que no hi hagi cap ciutadà que no tingui el seu compte corrent. Els serveis bàsics que haurà de cobrir aquest compte seran la contractació i cancel·lació del compte, el dipòsit de diners, la retirada d’efectiu o a través de caixers amb una targeta de dèbit o prepagament, el cobrament domiciliat de rebuts i la possibilitat de fer transferències. Els bancs només podran denegar aquest compte en cas de sospita de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme o si es sospita si l’obertura va contra els interessos de la seguretat nacional.
El govern espanyol, a instàncies de la directiva europea, vol garantir ”el dret universal” d’accés a un compte corrent bàsic a tots els residents a l’estat espanyol.

En el decret també es garanteix que el client tindrà la possibilitat de cancel·lar el compte en un banc i obrir-la amb una altra entitat, cosa que obliga tant als bancs com als proveïdors que tinguin domiciliats els seus rebuts. La nova legislació obliga a què aquest traspàs de comptes es faci amb un temps màxim de 13 dies. Tot i això, els proveïdors es podran negar a facilitar al trasllat en casos de clients que tinguin algun rebut pendent de pagament.

Els bancs només es podran negar a obrir aquests comptes amb comissions taxades pel mateix govern espanyol en el cas que el potencial client no aporti la informació requerida per l’entitat en funció del nivell de risc de blanqueig de capital, de finançament de terrorisme o en el cas que l’obertura del compte sigui contrària als interessos de la seguretat o de l’ordre públic.

Aquests comptes corrents bàsics també estaran obligats a una gran transparència i obligaran a informar al client del cost de les comissions amb suficient temps d’antelació. A més, amb l’objectiu de consolidar aquesta transparència, els bancs hauran de proporcionar cada any i gratuïtament un informe exhaustiu de les comissions carregades.

L’altre directiva transposada ha estat recollida en el Real Decret-llei en matèria de divulgació d’informació no financera que modificarà el Codi de Comerç i el text de la Llei de Societats de Capital i la Llei d’Auditories.

L’objectiu d’aquesta nova reglamentació és augmentar la informació no financera dels informes de gestió que acompanyen als comptes anuals individuals i consolidats de les grans empreses en relatiu a actuacions en l’àmbit social, mediambiental, recursos humans, respecte als drets humans i lluita contra la corrupció.

Aquest real decret vinculat a les activitats de responsabilitat social corporativa només afecta a empreses que en l’exercici vigent tinguin més 500 treballadors i que durant dos exercicis seguits el total dels actius sigui superior a 20 milions d’euros, que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions o que la mitjana de treballadors sigui superior als 250 empleats.