El Port Tarragona acaba els primers 460 metres de biga cantell del moll de Balears

La nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres. CEDIDA

El tram es va començar el a finals de març, des de llavors s’han posat uns  4.000 m3 de formigó 

El nou tram que es començarà a construir comptarà amb 270 m i s’acabarà a mitjans  de juliol, s’utilitzaran 2.400 m3 de formigó 

El Port Tarragona ha acabat els 460 m de biga cantell de la part exterior del moll de Balears,  durant aquesta setmana es realitzaran les tasques de trasllat del carro d’encofrat i es començarà a construir la biga cantell del moll interior, de 270 m. Per aquesta biga cantell  exterior s’han utilitzat 4.000m3 de formigó.  

Sobre la biga cantell s’hi instal·laran les defenses i els bol·lards que reben els esforços de  l’atracada del vaixell, en el contacte del vaixell amb el moll a través de les defenses, i en l’  amarratge del vaixell, sobretot en episodis de fort vent que tendeixen a separar el vaixell  del moll. Per tant, aquesta biga s’ha calculat de tal manera que entre el seu gran pes i la  unió amb la infraestructura de caixons, sigui capaç de suportar totes les càrregues abans  mencionades. 

La biga de cantell es construeix amb l’ajuda d’un carro d’encofrat, que permet fer trams de  10 m. D’aquesta manera cada dia s’avança, de mitjana, un tram de 10 m. L’armadura es  prepara fora del carro, durant el matí s’introdueixen dins i una vegada dins el carro es fan  els repassos finals i es col·loquen els ancoratges dels bol·lards i altres elements auxiliars  depenent de en quina posició es trobi.  

Un cop està tot preparat, a la tarda es formigona. El conjunt està pensat perquè l’endemà  al matí el formigó ja endurit permeti que el carro d’encofrat es pugui córrer amb unes rodes  que porta incorporat, i mitjançant tràcters o whinches manuals (eines utilitzades per tirar de  càrrega a través d’una superfície horitzontal) es desplaça a la següent posició per tornar a  començar amb el procés. 

Preparat per tot tipus de tràfic 

El Port de Tarragona ha ideat aquest moll com un moll multipropòsit, d’aquesta manera  podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es  destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans d’aquest  mateix any. La nova infraestructura tindrà una vida operativa molt llarga i el seu disseny -si  s’escau- permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis per a sòlids a granel i altres  tipus de mercaderies.

Aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors  condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 270 d’aquests 460  metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de  Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar  simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.