El Camp de Tarragona té una de les densitats més elevades del món d’estacions de vigilància de la contaminació en complexos petroquímics

Instal.lació per mesurar la qualitat de l'aire al entorn dels polígons. CEDIDA

Els grups de treball tècnics de la Taula de la Qualitat de l’Aire han elaborat comparatives amb xarxes de diferents àrees industrials europees i americanes amb complexos petroquímics30

Els grups de treball tècnics de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona(TQACT) han elaborat durant els últims mesos comparatives amb xarxes de vigilància de la qualitat de l’aire de diferents àrees industrials europees i americanes amb complexos petroquímics. Es tracta d’una recerca coordinada per l’estudi Ramon Folch amb les aportacions dels membres de l’àrea  tècnica de la Taula, entre els que figuren la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), a més de representants de l’Administració local, de les empreses, de grups ecologistes i d’altres entitats.
Xarxa
Estat
N. total estacions xarxa/ N. est. COV
Densitat estacions  xarxa/km2
Nº COV mesurats
Nº Est.   HAP
Nº HAP mesurat
Camp de Tarragona
ESP
13/13
0,013
95
1
9
Gran Bilbao
ESP
4/4
0,011
5
2
1
Boques del Roine
FR
10/9
0,008
6
3
11
Houston – Region
USA
34/34
0,002
96
1
16
Hamilton  (Ontario)
CAN
4/3
0,004
65
3
8
Aquests grups han analitzat les dades de compostos orgànics volàtils (COV) i d’hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), tenint en compte les característiques de la regió, el nombre d’estacions, i els contaminants mesurats periòdicament. La comparativa mostra com la xarxa de vigilància del Camp de Tarragona és equiparable, per exemple, a les xarxes nord-americanes analitzades. La densitat d’estacions és la més alta, tant d’Europa com de Nord Amèrica, i el nombre de HAP i de COV mesurats també es troben entre els més elevats.
De forma paral·lela s’ha estat treballant per identificar àrees amb condicions climàtiques i orogràfiques semblants però sense indústria petroquímica, que funcionin com a zones de referència en termes de qualitat de l’aire. La idea és definir aquestes ciutats, com València, Alacant o Palma, com a “zones blanc”, per analitzar-ne els nivells de contaminants i comparar-los amb els del Camp.
13 estacions per vigilar la contaminació
En l’últim any, han entrat en funcionament dues noves estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) en aquesta àrea. Es tracta de les estacions de la Canonja i de Vila-seca, que completen un total de 13 instal·lacions.
Dels contaminants legislats mesurats (diòxid de sofre, diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen, ozó, sulfur d’hidrogen, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, monòxid de carboni, benzè, plom, arsènic, cadmi, níquel i benzopirè), l’any 2016 no es va produir cap superació dels objectius de qualitat de l’aire. A més d’aquests compostos, es van determinar els nivells de 95 COV i diferents HAP.
La XVPCA té al Camp la major densitat d’estacions de control de tot Catalunya.  A més de vigilar la qualitat de l’aire es controlen els contaminants emesos a l’aire per les indústries. La Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) està formada per els mesuradors en continu connectats a les xemeneies de les instal·lacions potencialment més contaminants. El 60% dels punts de control de la XEAC es troben en aquesta àrea. Com ja succeeix amb la resta de contaminants que mesura la Generalitat, aquestes dades són públiques i es troben a disposició tant de la ciutadania, com de les universitats i centres de recerca que les vulguin utilitzar.
Nous membres de la Taula
En les darreres setmanes s’han adherit a la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona (TQAT) tres nous membres: l’Institut d’Estudis de la Seguretat, el sindicat STR, i el Consell Comarcal del Tarragonès. Aquests acompanyen les administracions, organitzacions empresarials, centres de recerca i universitats, entitats ecologistes, i federacions d’associacions de veïns que la van conformar en un inici.
La TQACT és un organisme constituït el  juliol del 2015 a instàncies del Parlament de Catalunya per intercanviar informació en matèria de qualitat de l’aire i d’emissions de contaminants. Aquesta informació servirà per complementar la determinació dels riscos per a la salut que duu a terme el departament de Salut
Podeu ampliar el contingut en els documents disponibles a la pàgina web sobre la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona.